Kako otvoriti firmu u Irskoj?


Zbog toga što ima niske poreze u poređenju sa ostatkom Evrope, nudi brojne prilike za otvaranje poslovnih računa, ima sporazume o dvostrukom oporezivanju sa preko 70 država, Irska se vrlo često navodi kao dobra prilika za otvaranje firme, čak i za ljude koji tamo ne žive. Međutim, u Irskoj, kao i u svakoj drugoj zemlji, postoji određen skup procedura i zahteva koje je potrebno proći i ispuniti kako bi neko otvorio svoju firmu i otpočeo svoj biznis.

U ovom tutorijalu biće pokriveni ključni koraci koje obrađeni izvori spominju, a koji su neophodni kako bi proces otvaranja firme prošao što bolje:

 • Vrste kompanija 
 • Kako odabrati ime kompanije
 • Kriterijumi za postavljanje direktora i sekretara kompanije
 • Posebni uslovi za direktore nerezidente
 • Odabir lokacije, porezi, stejkholderi i akcijski kapital
 • Potrebna dokumentacija i drugi koraci

Vrste kompanija

Pošto je za samostalnog preduzetnika ili formiranje ortakluka neophodno biti rezident, nerezidenti mogu da formiraju ograničeni ortakluk ili otvore neku vrstu firme. Međutim, pošto ograničeni ortakluk podrazumeva da ne postoji odvojeno pravno lice, kao i da su oba ortaka zajednički odgovorna za ugovorne obaveze, većina obrađenih izvora se fokusira na druge, popularnije pravne oblike preduzetništva.

Od firmi se u Irskoj može otvoriti nekoliko različitih vrsta, i svaka se u nekoj meri razlikuje u pogledu procedure otvaranja. Gotovo svi obrađeni izvori fokusiraju se na tzv. LTD kompanije (Private Company Limited by Shares), koje su najsličnije DOO firmama, ali pored njih postoje i DAC kompanije (Designated Activity Company), PLC kompanije (Public Limited Companies), i druge.

Kako navode izvori, LTD kompanije nude manje rizika zbog fleksibilnosti u pogledu osnivačkog kapitala, u slučaju insolventnosti štite ličnu imovinu osnivača, imaju generalno nižu poresku stopu, a nude i druge benefite zbog kojih je Irska postala poznata kao perspektivna lokacija za otvaranje firme. Iako su pojedini saveti i smernice u obrađenim izvorima primenljivi na više vrsta firmi, u konkretnijim koracima će akcenat biti na ovoj vrsti kompanije.

Ime firme

Iako na prvi pogled izgleda kao jednostavan zadatak, izbor imena firme se u većini izvora rangira kao jedan od najvažnijih koraka ukoliko odlučite da otvorite firmu u Irskoj. U skladu sa tim, postoji i nekoliko saveta koje je potrebno uzeti u obzir kada se bira ime.

Pre svega je potrebno da ime bude unikatno, kao i da se lako razlikuje od ostalih firmi koje se nalaze u registru. Imena koja se već nalaze u registru mogu se proveriti putem pretrage Kancelarije za registraciju kompanija (CRO). Takođe, izvori preporučuju da se budući naziv kompanije proveri i kod agenta, jer CRO pretraživač ne uključuje sva imena u registru. Imena LTD kompanija moraju se završavati sa “Limited” ili “Teoranta” 

Dodatne napomene prema izvorima:

 1. Smatra se da opšti termini kao što su trgovanje, sistemi, rešenja ili usluge, kao i brojevi, ne prave razliku, što znači da bi trebalo da ih izbegavate;
 2. Za reči kao što su osiguranje, banka ili grupa, potrebne su posebne dozvole pre prijave kompanije;
 3. Reči kao što su rešenja, usluge, holding, kao i toponimi smatraju se neopisnim i stoga imaju manju težinu;
 4. Imena koja imaju uvredljive reči u sebi, uglavnom ne budu prihvaćena;
 5. Lokalni nazivi mesta mogu dovesti do zabune ako postoje druge kompanije u istoj oblasti koje posluju u istoj oblasti;
 6. Raspuštene kompanije imaju pravo da štite svoja imena 20 godina, što znači da je preporučljivo da proverite svoje izbore u odnosu na njihova imena.

Izbor lokacije firme

Izbor lokacije može biti dosta teška odluka, pa se u izvorima preporučuje da istražite više od jedne lokacije kako bi uvideli koje su prednosti i mane svake od njih.

Takođe, u izvorima se navodi da, kako bi se otvorila firma u Irskoj, neophodno je imati sledeće adrese:

 1. Adresa sedišta – adresa u državi na koju će stizati sva korespodencija od Kancelarije za registraciju kompanija (CRO);
 2. Adresa u Irskoj na kojoj će se obavljati predložena aktivnost kompanije;
 3. Adresa koja može biti i van Irske, a na kojoj će se obavljati centralna administracija kompanije.

Direktor firme

Svaka firma u Irskoj mora imati barem dva direktora sa izuzetkom LTD kompanija. LTD kompanija može imati samo jednog direktora, ali u tom slučaju mora imati drugu osobu na poziciji sekretara.

Direktori su zaduženi da nadgledaju sve poslovne operacije, kao i da donose odluke u ime stejkholdera. Iako ne postoji maksimalan broj direktora koji mogu biti postavljeni u firmi, u većini izvora se preporučuje da ih ne bude više od 5.

Takođe, u izvorima se ističe da direktor ili direktorka:

 1. Mora biti osoba sa navršenih 18 godina;
 2. Ne može biti osoba koja je u neopravdanom stečaju;
 3. Ne može biti osoba koja je od strane Višeg suda diskvalifikovana ili ograničena da obavlja funkciju direktora.

Pored ovih uslova, za osnivanje kompanije je potrebno imati određene podatke potencijalnog direktora:

 1. Puno ime
 2. Nacionalnost
 3. Adresa stanovanja
 4. Datum rođenja
 5. Zanimanje
 6. Ime ili imena bilo koje druge kompanije u kojoj je pojedinac direktor

Direktori nerezidenti

Prema zakonu Republike Irske, firma mora imati direktora koji je rezident Evropskog ekonomskog prostora (EEP). Ovo znači da čak i ukoliko je neko građanin zemlje iz EEP, ali ne prebiva na toj teritoriji, neće se smatrati rezidentom. 

Ukoliko ovaj uslov nike ispunjen, neophodno je kupiti ”Section 137 Non-Resident Directors Bond” (Direktorska obveznica), vrednosti do 25.000€, koja omogućuje otvaranje firme u Irskoj.

Cena pomenute obveznice iznosi 1.500-2.000 evra i važi 2 godine, i nakon isteka navedenog perioda neophodno je obnoviti je. Obveznice se obično kupuju od osiguravajućeg društva/brokera.

Sekretar firme

Kao i u slučaju direktora, svaka firma u Irskoj mora imati sekretara. Sekretar firme može biti jedan od direktora kompanije, pravno lice ili fizičko lice. Međutim, ukoliko firma ima samo jednog direktora, ta osoba ne može imati i ulogu sekretara, već je neophodno da druga osoba obavlja tu funkciju.

Kako izvori navode, sekretara firme imenuju direktori, a prema najnovijim zakonima, oni nisu obavezni da osiguraju usklađenost sa Zakonom o privrednim društvima.

Sekretar firme je odgovoran za ispunjavanje statutarnih obaveza kompanije. Ovo uključuje podnošenje godišnjih izveštaja, vođenje knjiga firme i osiguranje ispunjenja zakonskih obaveza. 

Stejkholderi

Pored direktora i sekretara, neophodno je da firma ima barem jednog stejkholdera. Prema informacijama koju daje većina izvora, stejkholderi su vlasnici kompanije i oni moraju imati navršenih 18 godina.

Štaviše, u izvorima se preporučuje da bi broj akcija koje stejkholderi poseduju trebalo podeliti na način koji odražava proporcionalno vlasništvo kompanije. Takođe, neophodno je imati i informacije o njima, kao što su: puno ime, adresa prebivališta, kao i iznos akcija po stejkholderu.

Akcijski kapital

Ono što je bitno utvrditi na samom početku jeste da se akcijski kapital uglavnom deli na ovlašćeni akcijski kapital i izdati akcijski kapital.

Prema obrađenim izvorima, ovlašćeni akcijski kapital se odnosi na maksimalan iznos akcija koje se mogu izdati akcionarima kompanije, dok je izdati zapravo ukupan iznos akcija koji je dodeljen akcionarima.

Iako ne postoji univerzalna formula kada je reč o raspodeli akcijskog kapitala, imajući u vidu da su direktori odgovorni za kapital koji investiraju u svoju firmu, neki izvori preporučuju izdavanje 100 akcija od po 1 evro svaka, sa osnivačkim kapitalom od 100€. 

Pred toga što smanjuje rizik, 100 akcija može da se podeli između stejkholdera kako bi se odrazilo vlasništvo, na primer: 50/50 ili 70/30. 

Dokumentacija za Kancelariju za registraciju kompanija (Companies Registration Office)

Prethodno navedene stavke predstavljaju i neophodne prethodne korake za otvaranje kompanije. Prema zvaničnim podacima na sajtu Kancelarije za registraciju kompanija (CRO), za otvaranje nove LTD firme potrebno je dostaviti Kancelariji, ili ispuniti onlajn formular, za sledeće stavke:

 1. Osnivački akt – statutarni dokument društva;
 2. Spisak direktora i zaposlenih, kao i njihova saglasnost za obavljanje tih funkcija
 3. Detalji o akcionarima i akcijskom kapitalu
 4. Adresa registrovanog sedišta
 5. Izjava o saobraznosti Zakonu o zasnivanju kompanija i informacije o poslovnim aktivnostima radi koje se firma otvara
 6. Klasifikacija delatnosti kompanije prema NACE registru

Porezi

U obrađenim izvorima navode se i porezi za koje se morate registrovati prilikom otvaranja firme:

 1. Porez na dobit korporacije – ovaj porez od 12,5% se odnosi na trgovinski ili „aktivni“ prihod. To je prihod koji je rezultat prodaje proizvoda ili usluga u Irskoj;
 2. Porez na dodatu vrednost (PDV) –  PDV registracija je obavezna ako promet od prodaje robe prelazi 75.000 €, odnosno ako prelazi 37.500 € od pružanja usluga, u periodu od 12 meseci;
 3. Relevantni porez na ugovore (RCT) – ovaj porez se primenjuje na određene uplate koje glavni ugovarači vrše podizvođačima za obavljanje delatnosti u njihovo ime. Industrije na koje se primenjuje ovaj porez su šumarstvo, građevinarstvo i prerada mesa;

Otvaranje računa u banci

Nakon podnošenja zahteva Kancelariji za registraciju kompanija (CRO), u izvorima se navodi da je otvaranje bankovnog računa sledeći neophodan korak. Iako se čini da je proces vrlo jednostavan, izvori predlažu da se pre svega raspitate o bankama u Irskoj, kao i da se raspitate o uslovima koje banke nude.

IZVORI

Starting a business (citizensinformation.ie)

Requirments for Starting a Business in Ireland | Setup an Irish Company (companyformations.ie)

8 requirements for setting up a company in Ireland | Register a Company in Ireland

Start A Business In Ireland In 8 Steps (eurostartentreprises.com)

Does anyone have any experience registering a company in Ireland? : ireland (reddit.com)

How do you start a business in Ireland? : ireland (reddit.com)

An Essential Checklist For Setting Up A Limited Company In Ireland – Company Registration Dublin (companyformationdublin.ie)

A guide to company formation in Ireland (pwc.ie)

How Can Non-Resident Directors Start A Company In Ireland? (accountantonline.ie)

https://www.registeracompanyinireland.com/why-ireland/benefits-of-ireland/

https://accountantonline.ie/guides/non-resident-directors-starting-company-ireland/

https://www.cro.ie/en-ie/Registration/Company/Company-Type-Information

https://www.companyformations.ie/company-formations/private-company-limited-by-shares-ltd/

https://www.companyformations.ie/company-formations/irish-limited-partnerships/

https://www.cro.ie/Registration/Limited-Partnership

https://www.adrianburke.ie/starting-a-business-in-a-recession

https://www.cro.ie/Portals/0/Notices/Nace%20code%202%20%20Sept%202019.pdf