Oporezivanje frilensera i drugih fizičkih lica


Od najčešćih oblika uređenja poresko-pravnog statusa u Srbiji, ističu se paušalno oporezivanje, samooporezivanje, i to ono sa isplatom lične zarade i bez, i osnivanje DOO.

Međutim, moguće je raditi za nalogodavce ili klijente i ne urediti svoj pravni status, tj. ostati fizičko lice, što je čest slučaj među različitim oblicima rada na internetu koji se odvija mahom za strane nalogodavce.

Kako fizička lica imaju obavezu da samostalno plaćaju porez, nisu oslobođeni plaćanja poreza na bilo koja primanja. U slučaju rada sa domaćim pravnim licima, ta pravna lica u obavezi su da obračunaju poreze i doprinose, ali u slučaju rada sa inostranim klijentima, ta obaveza u potpunosti pada na fizičko lice.

Fizičko lice

U najvećem broju slučajeva, prema trenutnoj zakonskoj regulativi, rezident Srbije — tj. osoba sa prebivalištem u Srbiji koja u Srbiji provodi 183 ili više dana u godini — u obavezi je da samostalno reguliše sve poreske obaveze prema državi i prijavi i vodi računa o svojim primanjima iz inostranstva.

Budući da većinom strane kompanije nemaju svoje predstavništvo u Srbiji, najverovatnije nemaju ni obaveze plaćanja poreza u svojoj državi za lice koje zapošljavaju u inostranstvu, jer to lice ne prijavljuju kao svog zaposlenog. Ukoliko poslodavac u svojoj zemlji ipak plaća određene poreze za zaposlenog, i te dokaze može da dostavi, postoji mogućnost da u Srbiji lice koje radi za stranog poslodavca bude oslobođeno jednog dela poreza zbog sprečavanja dvostrukog oporezivanja. 

Kolike će poreske obaveze biti pod ovim okolnostima zavisi, između ostalog, i od pravnog okvira pod kojim se vrši prijem novca iz inostranstva. Budući da se pravna regulativa menja, kao i da postoji veliki broj izuzetaka i olakšica, u ovom tekstu biće sabrane najrelevantnije informacije do kojih je trenutno moguće doći, a koje su primenljive za najveći broj ljudi.

Stoga će biti popisane najčešće pravne forme pod kojima se može vršiti prijem sredstava iz inostranstva sa reprezentativnim okvirima i primerima troškova, prednosti i mana svakog oblika.

Samooporezivanje fizičkog lica

Prema trenutno važećem zakonskom okviru koji je na snazi od 1. januara 2022, samooporezivanje fizičkih lica trebalo bi da se vrši kvartalno, kao ukupni prihodi ostvareni za dati period. 

Olakšice za frilensere

Međutim, kako je Vlada usvojila amandman kojim se produžava način oporezivanja frilensera prema sistemu od prošle godine, ova pravila trenutno nisu na snazi, i umesto njih primenjuju se pravila koja su tada ugovorena, i to:

  • Normirani troškovi, 50%
  • Neoporezivi iznos 384.000 din. na godišnjem nivou
  • Porez 20% za prihode iznad 2000€, 12% za prihode iznad 1000€
  • PIO 25%
  • Zdravstvo 10.3%

Situacija se dalje razlikuje u zavisnosti od toga da li je građanin Srbije trenutno zaposlen, odnosno da li ima zdravstveno osiguranje ili ne.

Ukoliko je lice već zaposleno, porez na dohodak plaća se po ostvarenom prihodu, i to obično po stopi od 20%, nakon što se iznos umanji za normirane troškove. 

Na primer, za mesečna primanja od 250.000 dinara, stiže se do cifre od 3 miliona dinara na godišnjem nivou. Uz normirane troškove od 50%, od sume od 1.5 miliona oduzima se 384.000 dinara, koliko iznosi godišnji neoporezivi iznos, što znači da se oporezuje ukupno 1.116.000 dinara. Od tog iznosa treba oduzeti 223.200 dinara poreza po poreskoj stopi od 20%, kao i 284.580 za PIO.

Kada se od 3 miliona oduzmu svi navedeni troškovi, na poreze i doprinose treba izdvojiti oko 17 odsto prihoda.

Ukoliko istu računicu primenimo na slučaj gde je potrebno dodati plaćanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, tj. još 114.948 dinara, ukupni izdaci državi penju se na oko 20 odsto.

Međutim, važno je napomenuti da navedene olakšice, po svemu sudeći, važe za „frilensere” tj. radnike na internetu, iako ova grupa još uvek nije pravno definisana u zakonu Republike Srbije. 

Implikacija bi bila da se za sva fizička lica koja ne potpadaju pod frilensere primenjuje aktuelni zakon, sve dok se ne donese Zakon o fleksibilnim oblicima rada koji bi uredio pravni status ove grupe i bliže definisao njena prava i obaveze.

Trenutni zakon

Fizička lica trebalo bi da počnu da se oporezuju po novom principu, i to kvartalno, u slučaju prihoda od autorskih i srodnih prava na koje se porez plaća samooporezivanjem, i prihoda od ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem.

Fizičko lice koje prima novac iz inostranstva prema trenutnom zakonu, dužno je da poresku prijavu podnese u roku od 30 dana od isteka kvartala u kome su ostvareni prihodi (kvartali su: januar-mart; april-jun; jul-septembar; i oktobar-decembar).

U tom slučaju, do iznosa oporezivanja dolazi se odbitkom neoporezivog iznosa zarade za taj kvartal (trenutno 19.300 x 3 = 57.900). Na tu sumu se pored poreske stope takođe plaćaju i PIO doprinosi u visini od 25%.

Iako je nemoguće saznati da li će u međuvremenu doći do promena pravnih okvira, primena ovog sistema znatno bi povećala poreze.

Na primer, ukoliko bi kvartalni dohodak iz prethodnog primera oporezovali po novom sistemu (250.000 x 3 = 750.000), taj iznos bi bio umanjen za 57.900, i iznosio bi 692.100 dinara. Na taj iznos bi se onda računalo 20 odsto prema poreskoj stopi, tj. 138.420. Na isti iznos, tj. 692.100 računali bi se i doprinosi za PIO u visini od 25 odsto — 173.025 dinara. Kada se sve sabere, od ukupno 750.000 dinara zarade za tri meseca, na poreze bi otišlo 311 hiljada dinara, što je oko 41 odsto.

Nezaposleno lice koje nije osigurano, pored navedenih obaveza, takođe ima i obavezu da uplati dodatnih 10,3% za obavezno zdravstveno osiguranje.

U prethodnom primeru, na iznos od 692.100 dinara, to iznosi 71.286 dinara, što ukupni trošak prema državi podiže na 385 hiljada dinara, ili oko 50 odsto prihoda.

Izvori

https://experta.rs/licna-primanja-vlasnika-firme-uzimanje-iz-imovine-pravnog-lica/

https://poreskaprijava.rs/obracun-pdv-a/

https://agencijaputokaz.com/sta-da-registrujem/

https://agencijaputokaz.com/sta-da-registrujem-2-deo/

https://dosen.rs/uporedni-prikaz-poreskih-rezima-preduzetnika/

https://justicija.rs/freelancer-i-srpski-poreski-sluzbenik-les-miserables/

https://www.purs.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/6653/poreski-tretman-primanja-po-osnovu-rada-fizickog-lica-rezidenta-republike-srbije-ostvarenih-u-ili-iz-druge-drzave.html

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-porezu-na-dohodak-gradjana.html

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/vesti/clanak/ako-si-freelancer-u-srbiji-evo-koje-stavke-su-ti-bitne-sa-aspekta-obaveza-prema-drzavi-i-poreza

https://www.finansijskibiro.com/sajt/freelance.php

https://www.prva.rs/zivot/urban/kako-se-obracunava-porez-za-frilensere-i-da-li-svi-moraju-da-ga-placaju-2153990

https://tmconsulting.co.rs/vesti/clanak/oporezivanje-frilensera-vodic-kroz-novine-od-2022-godine/

https://www.reddit.com/r/programiranje/comments/olk0sy/posao_u_inostranstvu_papirologija_i_porezi/

https://www.reddit.com/r/programiranje/comments/qq0kf5/rad_direktno_za_stranu_firmuklijenta_bez/

https://www.reddit.com/r/programiranje/comments/pk4qq5/remote_rad_kao_preduzetnik_za_jednog_inostranog/

https://ufp.rs/na-koji-nacin-ce-se-frilenserima-obracunavati-staz

https://ufp.rs/odgovori-pu

https://blog.pausal.rs/i-u-2022-godini-isti-uslovi-oporezivanja-prihoda-za-frilensere/

https://www.reddit.com/r/programiranje/comments/t25jph/oporezivanje_frilensera_u_2022_godini/

http://www.poslovanje-i-knjigovodstvo.com/osnivanje-preduzeca-dobrovoljan-ulazak-u-sistem-pdv/

https://biznis.rs/preduzetnik/koji-preduzetnici-imaju-pravo-na-povracaj-pdv-a/

https://www.minimax.rs/blog-osnove-sistema-pdv/

https://fincon.rs/sta-je-pdv-i-kako-funkcionise/

https://fincon.rs/pretezni-izvoznik-u-smislu-zakona-o-pdv/

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-porezu-na-dodatu-vrednost.html