Kako da napravim dobar CV?


TL;DR

 • Osnovne informacije u CV-u uključuju: kontakt podatke, rezime, radno iskustvo, obrazovanje i veštine.
 • Opcioni odeljci mogu uključivati: sertifikate i nagrade, jezike, hobije, interesovanja i sve relevantne kanale na društvenim mrežama.
 • Značajno bi bilo da se radno iskustvo i rezultati potkrepe merljivim rezultatima 
 • Potrebno je da CV bude prilagođen konkretnoj poziciji, da ima čitku formu, ne sadrži nejasne, netačne ili neispravne podatke i da se informacije iz CV-a ne ponavljaju.

Većina obrađenih izvora ukazuje na to da je CV jedna od najvažnijih stavki prilikom prijave za posao, jer predstavlja inicijalnu informaciju koju HR-ovi dobijaju o vama. Česte su greške koje se ponavljaju prilikom predstavljanja i pisanja sadržine CV-a, a mogu se preduprediti preduzimanjem niza koraka kroz pobrojane savete u nastavku teksta. 

Sadržaj

Jedna od najčešćih grešaka koju kandidati prave po pitanju CV-a je činjenica da jednu istu verziju svog CV-a šalju na sve oglase na koje se prijavljuju. 

Izvori navode da je prihvatljivo da imate jednu uniformnu verziju svoje biografije, ali prilikom prijave za određeni posao, ona treba da se prilagodi datoj ulozi. Ovo ne samo da će lakše istaći poslodavcima vaše kvalifikacije koje se podudaraju sa očekivanim zahtevima, već će im pokazati da ste se potrudili da na pravi način odgovorite na oglas, što može da vas izdvoji od drugih kandidata.

Najbolji način da prilagodite svoj CV poziciji je, pre svega, pažljivim čitanjem oglasa. Dok se spremate da sastavite CV, označite najpre sve tražene kvalifikacije, iskustvo, veštine koje se spominju u oglasu za koje prepoznajete da ih posedujete.  Zatim, obratite pažnju da se označene stavke nalaze u vašoj prilagođenoj biografiji. 

Takođe, proverite veb sajt kompanije i stranicu prijave kako biste uvideli da li postoje posebni zahtevi za sadržinu ili format CV-a koje poslodavac zahteva, kao i da li postoje određene informacije koje žele da navedete u svojoj biografiji. 

Kako biste dodatno izdvojili svoj CV među ostalim prijavama, preporuka je da  proverite zvanične profile kompanije na društvenim mrežama, poput LinkedIn profila kompanije, profila HR-ova i ostalih zaposlenih.

Time možete steći uvid u to šta najčešće vole da vide u biografijama kandidata, i svoj CV dodatno prilagoditi tako da se istaknete među velikim brojem prijava.

Obavezne stavke u CV-u

1. Kontakt informacije

Na osnovu većine obrađenih izvora, može se zaključiti da svaki CV treba da sadrži ime i prezime kandidata, boravišnu adresu, broj telefona i email adresu.

Takođe,  ne postoji potreba da upisujete svoju punu adresu, dovoljno je da napišete grad i državu u kojoj živite.

Kada je email adresa u pitanju, preporuka je da koristite Gmail, Outlook ili adresu e-pošte profesionalnog izgleda. Ostavićete bolji utisak ukoliko posedujete adresu poput ime.prezime@gmail.com u odnosu na neke previše personalizovane adrese.

U kontakt informacije možete dodati i link ka svom LinkedIn profilu, ali je potrebno da vodite računa da je redovno ažuriran najnovijim podacima. U suprotnom može ostaviti negativan utisak ili zbuniti osobu koja upoređuje vašu biografiju i LinkedIn profil.

2. Rezime ili cilj

Poslodavci često manje vremena posvećuju pregledanju pojedinačnih biografija, zato je malo verovatno da će poslodavac videti sve detalje vašeg iskustva i na koji način mogu direktno doprineti poslu koji se oglašava.

Stoga, kako biste olakšali posao osobi koja pregleda biografije, koristite kratak sažetak da objasnite zašto ste vi adekvatan kandidat za posao.

Kako biste posebno istakli svoj rezime, preporuka je da navedete kako će prethodno iskustvo biti od koristi za posao za koji se prijavljujete. Takođe, kroz rezime treba da odgovorite na sledeća pitanja:

 • Na koji način baš vi možete doprineti poslovanju ove kompanije?
 • Kako vaše prethodno iskustvo doprinosii da se uklopite u trenutno okruženje kompanije?
 • Na koji način možete doprineti rastu kompanije, uz istovremeno ispunjenje ličnih ciljeva na tom putu? Kako možete da im pomognete da rastu, ali uz zadržavanje svojih ličnih ciljeva?

Prema nekim izvorima, ova sekcija nije neophodna za one koji poseduju duže radno iskustvo, jer neki HR-ovi mogu preskočiti ovaj narativni deo i odmah preći na obimno radno iskustvo.

Sa druge strane, preporuka je da početnici ili oni koji imaju minimalno radno iskustvo ne bi trebalo da je preskoče, jer im može značajno pomoći da na što bolji način predstave sebe, svoje iskustvo stečeno van radnog mesta, kao i da dodatno istaknu na koji način mogu pomoći kompaniji da ostvari svoje poslovne ciljeve.

3. Radno iskustvo

Obrađeni izvori navode da odeljak sa radnim iskustvom predstavlja najznačajniji deo u CV-u i onaj na koji će HR-ovi obratiti najviše pažnje.

Preporuka je da odeljak o svom radnom iskustvu uredite prema standardnom formatu:

 1. Naziv pozicije
 2. Naziv kompanije i lokacija
 3. Period rada u kompaniji (npr. mesec, godina — mesec, godina ili godina — godina)
 4. Odgovornosti i dostignuća

Kada izlistavate svoje radno iskustvo, prvo stavite svoja najnovije radno iskustvo, a zatim ostala, hronologijom od poslednjeg ka prvom radnom iskustvu.

Iako možda zvuči jednostavno, može biti prilično teško sumirati radno iskustvo u samo nekoliko tačaka. Iako je često najlakše navesti svoje odgovornosti pored svake od pozicija, trebalo bi umesto toga da pokušate da navedete dostignuća i ostvarenja na toj poziciji, kako bi se izdvojili od prosečnog kandidata i bliže objasnili svoju ulogu.

HR-ovi uglavnom znaju koja su generalno zaduženja na određenim pozicijama, tako da ovim korakom i isticanjem rezultata možete dodatno da izdvojite svoje iskustvo i to navodeći koliki je bio rast korisnika proizvoda za koji ste bili odgovorni, rast kompanije tokom perioda vašeg rada, profit ili drugi jasno merljivi rezultati.

4. Veštine

Kada popunjavate ovu sekciju, obratite pažnju i na svoje hard i soft veštine. Hard veštine su tehničke veštine, koje se mogu meriti i direktno su povezane sa vašim radnim zadacima. Soft veštine predstavljaju veštine poput vođstva, komunikativnosti i drugih.

Nije neophodno da nabrajate sve tehničke i soft veštine koje posedujete, već ih, kao i ostali sadržaj CV-a, prilagodite zahtevima pozicije na koju se prijavljujete.
Takođe, postoji još jedan tip odeljka veština koji možete da navedete u svom CV-u univerzalne veštine. Ovo uključuje veštine koje se uklapaju u opis ili zahteve većine pozicija, poput poznavanja MS Office paketa, timskog rada, analitičkog razmišljanja, itd.

5. Obrazovanje

Najveći broj izvora navodi da bi sekcija u kojoj navodite stečeno obrazovanje trebalo da sadrži sledeće informacije: 

 • Naziv stečene diplome — npr. Diplomirani inženjer elektrotehnike
 • Naziv fakulteta/univerziteta  — npr. Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Period studiranja — npr. 2008 – 2012.

Ukoliko imate univerzitetsku ili diplomu više škole, a prijavljujete se na poziciju koja odgovara oblasti obrazovanja, najveći broj izvora preporučuje da izostavite informacije o srednjoj školi koju ste završili, kako bi uštedeli vreme onome ko čita i usmerili ga na druge sekcije, koje imaju mnogo veći značaj za to da li ćete proći selekciju ili ne.

Takođe, ukoliko ste bili izuzetan student preporuka stručnjaka je da to navedete u ovoj sekciji.

Ova sekcija je izuzetno značajna za kandidate bez radnog iskustva, te je pogodno da je navedu odmah ispod rezimea.

Opcione stavke u CV-u

Sa druge strane su stavke koje su opcione i koje mogu pomoći da pokažete kakav ste tip ličnosti. Kako većina izvora navodi, u zavisnosti od posla i osobe koja pregleda CV, informacije koje biste dodali, a ne spadaju u nužne, mogu da pomognu da vas regruter zapazi ili da se pomoću njih poveže sa vama na osnovu zajedničkih interesovanja.

Neke od ovih stavki su:

1. Nagrade i priznanja

Preporuka je da u ovu sekciju uključite sve sertifikate koje imate ukoliko su relevantni za poziciju za koju se prijavljujete.

Takođe, ova sekcija je prema navodima izvora veoma značajna za početnike bez radnog iskustva, jer mogu uključiti sve relevantne kurseve ili onlajn sertifikate koji pokazuju da su napravili iskorak u svom karijernom razvoju i da su zainteresovani za određenu oblast ili poziciju. Ovde mogu dodati informacije poput: HubSpot marketing treninga, Google Certifications ili bilo koji kurs koji su završili na Coursera-i ili Udemy-ju.

2. Jezici

Većina kompanija je internacionalna ili ima strane klijente ili saradnike, pa je poznavanje stranih jezika dobar način da se kandidati istaknu i steknu prednost u odnosu na konkurenciju.

Čak iako jezičke veštine nisu neophodne za poziciju za koju se kandidat prijavljuje, mogu pokazati njegovu svestranost.

Kada se navode jezici, najčešća preporuka je da se kategorizuju na sledeći način: 

 1. Maternji jezik
 2. Jezik koji govorite tečno 
 3. Jezik koji veto govorite
 4. Jezik koji biste svrstali u srednji nivo
 5. I na samom kraju – jezik koji poznajete na početnom nivou

3. Interesovanja

Interesovanja su važna, jer intervjueru daju nešto putem čega će se povezati sa kandidatom, i odaju širu sliku o kandidatu kao osobi. Stručnjaci navode da je ipak potrebno da budete svesni zaključaka koji se mogu izvući iz navedenih hobija. S toga navode da pokušate da navedete one hobije koji ukazuju na kandidata kao na timski orijentisanu osobu, a ne kao pasivnu.

4. Lični projekti 

Preporuka je da navedete i projekte na kojima radite i mimo radnog odnosa. Ovi projekti pokazuju posvećenost i spremnost da kandidat pruži veći trud od prosečnog očekivanja. Oni mogu pomoći da nadoknadite nedostatak iskustva u određenoj oblasti, izuzetno značajno za početnike, ili da pokažete svoje zalaganje za posao.

Izgled CV-a

 • Dužina: Standardna dužina CV-a prema navodima većine izvora bi trebalo da bude jedna ili maksimum dve A4 stranice. Dve stranice su sasvim dovoljne da i osoba sa više od 20 godina iskustva navede sve relevantne kvalifikacije. Jedan od saveta navodi da nakon što sastavite CV, pokušate da ga pročitate za 10 sekundi ili manje i vidite šta ćete od informacija od njega dobiti. To je prosečno vreme koje neki HR provede u skeniranju samog CV-a.
 • Podnaslovi: Preporuka je da svaki odeljak bude uveden velikim, podebljanim naslovom da bi se omogućila bolja preglednost. Takođe, nema potrebe da u samom zaglavlju stoji naslov Curriculum Vitae, kako je iz samog sadržaja jasno na šta se odnosi.
 • Tip fonta: Radi bolje preglednosti i lakoće čitanja preporuke su da izaberete jasan font poput Calibri ili Arial. 
 • Veličina fonta i margine stranice: Savet je da telo CV-a treba da ima font između 10 i 12, a naslovi između 14 i 18, dok je preporuka većine izvora da margine stranice budu oko 2,5 cm. Razmak između redova ne bi trebalo da bude manji od 1,27 cm, pošto će CV u tom slučaju izgledati pretrpan i težak za čitanje. Beli prostor obezbeđuje jasnoću i profesionalnost.
 • Lektura i konzistentnost: Format u CV-u bi trebalo da bude dosledan i jednak u celom CV-u da bi izgledao profesionalno. Iako može delovati očigledno, jedna od najznačajnihih stavki je da vaš CV bude pravopisno, interpunkcijski i gramatički ispravno napisan.
 • Čuvanje fajla: Preporuka je da CV sačuvate u .pdf formatu, kako bi na taj način sačuvali konzistentnost sadržaja i prikaz koji ste nameravali, ali i kako bi CV mogao da se otvori na bilo kom uređaju koji regruteri mogu da koriste.
 • Kada je imenovanje fajla u pitanju savet je da ga sačuvate u sledećem obliku: „​Ime Prezime CV“.

Šta CV ne treba da sadrži?

Pored stavki koje su neophodne u svakom CV-u, postoji i nekoliko stavki za koje se većina slaže da ih nije potrebno uključiti u CV, kao što su:

 • Fotografija: Iako je do pre nekoliko godina, ovo bila jedna od obaveznih stavki u CV-u, u poslednjih nekoliko godina stručnjaci preporučuju da se fotografija kandidata ne dodaje, osim u izuzetnim slučajevima u kojima je to posebno naglašeno i od važnosti za posao na koji se aplicira.
 • Datum rođenja: Ova stavka prema savetima stručnjaka ne utiče na sposobnost kandidata da obavlja posao i zbog toga nema potrebe da se dodaje u lične podatke u CV-u. U nekim zemljama poput Velike Britanije, čak je i zakonom zabranjeno da poslodavci postavljaju pitanja vezana za starost kanidata.
 • Bračni status: Kao i godine, bračni status i izdržavana lica, ne utiču na sposobnost neko obavlja svoj posao. Nisu od značaja za rad i zapošljavanje, pa je preporuka da se takve informacije ne nalaze u CV-u.

Izvori