HTML


Jezik za označavanje hiperteksta ili HTML je standardni opisni jezik specijalno namenjen opisu veb stranica. Može se potpomognuti tehnologijama kao što su listovi kaskadnih stilova (CSS) i skriptnim jezicima kao što je JavaScript.

Veb pretraživači dobijaju HTML dokumente sa veb servera ili od lokalnog skladišta i dokumente renderuju u multimedijske veb stranice. HTML opisuje strukturu veb stranice semantički i u njegov standard su ugrađeni elementi koji detaljnije opisuju sam dokument kao što su kratak opis dokumenta, ključne reči, podaci o autoru i slično. Ovi podaci su opštepoznati kao meta podaci i jasno su odvojeni od sadržaja dokumenta.

HTML elementi su gradvne jedinice HTML stranica. Sa HTML konstruktima, slike i drugi objekti, kao što su interaktivni oblici, mogu se ugraditi u prikazanu stranicu. HTML pruža mogućnost za stvaranje strukturiranih dokumenata označavanjem strukturne semantike za tekst poput naslova, odlomka, lista, veza, citaai i ostalih predmeta. HTML elementi se razgraničeni oznakama, napisanim pomoću ugaonih zagrada. Oznake kao što su <img /> i <input/> direktno unose sadržaj na stranice. Ostale oznake kao što su <p> okružuju i pružaju informacije o tekstu dokumenata i mogu uključivati druge oznake kao podelemente. Pretraživači ne prikazuju HTML oznake, ali ih koriste da tumače sadržaj stranice.

HTML može embedovati programe napisane u skriptom jeziku kao što je JavaScript, koji utiče na ponašanje i sadržaj veb stranica. Embedovanje CSS-a definiše izgled i raspored sadržaja. World Wide Web konzorcijum (W3C), koji je prethodno održavao HTML, a trenutno održava CSS standard, ohrabrio je upotrebu CSS-a ispred eksplicitnog prezentacijskog HTML-a od 1997. godine. Oblik HTML-a, poznat kao HTML5, koristi se za prikaz video i audio sadržaja, pre svega koristeći element <canvas> zajedno sa JavaScript-om.